Veelgestelde vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nieuwe Algemene Voorwaarden en Overeenkomst Gegevensverwerking van Animana

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese verordening die Europese burgers meer bescherming van hun persoonsgegevens biedt. Klik hier voor meer informatie.

De AVG is goedgekeurd en aangenomen door het Europees Parlement in april 2016. De verordening wordt door de autoriteiten ten uitvoer gelegd na een overgangstermijn van twee jaar en in tegenstelling tot een Richtlijn is hierbij geen door de overheid goed te keuren uitvoergingswetgeving vereist; d.w.z. de verordening treedt over de hele EU in werking op 25 mei 2018.

De AVG is verreikend van omvang. Zij geldt niet alleen voor organisaties binnen de EU, maar is ook van toepassing op buiten de EU gelegen organisaties indien deze goederen of diensten aanbieden aan EU-betrokkenen, of hun gedrag controleren. Zij geldt voor alle bedrijven die persoonsgegevens van betrokkenen die in de Europese Unie woonachtig zijn verwerken en in bezit hebben, ongeacht de locatie van het bedrijf.

(Als de verordening verwijst naar de EU, moet men dit opvatten als de EER oftewel de Europese Economische Ruimte (d.w.z. de 28 lidstaten van de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.)

Voor ernstige schendingen van de AVG kunnen organisaties een boete opgelegd krijgen van maximaal 4% van hun wereldwijde jaaromzet of € 20 miljoen.

IDEXX Animana beschouwt de juiste verwerking van persoonsgegevens als uiterst belangrijk en streeft ernaar te voldoen aan de eisen van de AVG op 25 mei 2018. In dit verband hebben wij bijvoorbeeld een Overeenkomst Gegevensverwerking opgesteld die u in het vierde kwartaal van 2017 heeft ontvangen. IDEXX blijft onze klanten op de hoogte houden en inlichten naarmate mei 2018 nadert.

Een van de vereisten van de AVG voor zowel IDEXX Animana (als verwerker) en uw dierenartsenpraktijk (als verwerkingsverantwoordelijke) is het voor handen hebben van een Overeenkomst Gegevensverwerking (DPA [Data Protection Agreement]). Deze DPA draagt er mede toe bij dat u voldoet aan één van uw verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke. Om onze Algemene Voorwaarden op één lijn te brengen met de DPA hebben wij hierin ook wijzigingen moeten aanbrengen.

Met betrekking tot de Algemene Voorwaarden: U moet de nieuwe Algemene Voorwaarden doorlezen en binnen dertig (30) dagen nadat deze worden zijn naar u gestuurd worden deze Algemene Voorwaarden geacht door u te zijn goedgekeurd.

Met betrekking tot de DPA: De DPA beschrijft de rechten en plichten van beide partijen (de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker) volgens de vereisten van de AVG, dus het is belangrijk dat u de Overeenkomst leest en begrijpt. Voorts wordt u verzocht uw acceptatie van de DPA te bevestigen aangezien dit deel uitmaakt van uw overeenkomst met IDEXX. Om dit te doen, gaat u naar https://www.animana.nl/gtc/. Als u dit nalaat, voldoet u niet aan uw plicht als verwerkingsverantwoordelijke, omdat er een DPA voorhanden moet zijn, en kunt u de software van IDEXX Animana niet meer gebruiken.

IDEXX Animana zet zich in voor naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en streeft ernaar haar klanten te assisteren bij hun eigen nalevingstraject. Wij voeren de DPA en deze geactualiseerde versie van de Algemene Voorwaarden ruim van tevoren in om uw nalevingsbeoordeling en uw bereidheid ter zake van de AVG bij het gebruik van IDEXX Animana te vergemakkelijken.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de doelen en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerker verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke. Klanten van Animana treden normaliter op als verwerkingsverantwoordelijken van alle persoonsgegevens die zij aan IDEXX Animana verstrekken i.v.m. hun gebruik van Animana software. IDEXX Animana is de verwerker en verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerkingsverantwoordelijke Animana software gebruikt.

Verwerkingsverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de juiste technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren en aan te tonen dat alle gegevensverwerking conform de AVG wordt verricht. De verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijken houden verband met beginselen zoals rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking en juistheid, net zoals de plicht om de rechten van de betrokkenen tegemoet te komen met betrekking tot hun persoonsgegevens. U kunt nadere aanwijzingen m.b.t. uw verantwoordelijkheden onder de AVG vinden door regelmatig de website van uw nationale of leidinggevende instantie voor gegevensbescherming onder de AVG (indien van toepassing) te controleren, en publicaties van verenigingen inzake dataprivacy, zoals de Internationale vereniging van privacyspecialisten (IAPP) te bekijken. Een lijst met de meest geschikte hulpbronnen is aan dit document aangehecht. U dient ook onafhankelijk juridisch advies in te winnen m.b.t. uw status en verplichtingen onder de AVG omdat alleen een jurist u juridisch advies kan verstrekken dat specifiek op uw situatie van toepassing is.

De AVG heeft waarschijnlijk invloed op uw dierenartsenpraktijk omdat u gegevens van EU-personen verzamelt en verwerkt. Wij raden u aan contact op te nemen met uw juridisch adviseur voor advies of de website van uw plaatselijke Instantie voor gegevensbescherming te controleren. Een aantal van de nieuwe verplichtingen van de AVG gelden wellicht niet voor uw praktijk, afhankelijk van de grootte ervan, en daarom raden wij u aan juridisch advies in te winnen.

Wij raden u sterk aan contact op te nemen met uw juridisch adviseur voor advies of de website van de plaatselijke instantie voor gegevensbescherming te controleren. U moet de ruimere verantwoordelijkheden van verwerkingsverantwoordelijken in overweging nemen m.b.t. de persoonsgegevens van uw werknemers, klanten, bezoekers van uw website, sollicitanten, leveranciers, enzovoort.

In de gehele EU zijn verwerkingsverantwoordelijken en -verwerkers momenteel aan het werk om de AVG-vereisten in te voeren. We moeten ons allemaal vóór mei 2018 aan de nieuwe verordening aanpassen. IDEXX loopt op de zaken vooruit en heeft besloten niet tot het laatste moment te wachten om deze aanpassingen door te voeren.

Op dezelfde manier waarop IDEXX transparant is ten opzichte van u, heeft u ook de plicht om transparant te zijn jegens uw klanten, de huisdiereigenaren, en hen in te lichten. U moet uw klanten inlichten dat u verwerkers zoals IDEXX gebruikt en over de manier waarop IDEXX hun gegevens verwerkt, met inbegrip van onze marktanalysewerkzaamheden inzake verzamelde en geanonimiseerde gegevens. U kunt u bedienen van de communicatiemethode die u normaal zou gebruiken om de huisdiereigenaren in te lichten over uw gegevensverwerkingsactiviteiten (bijvoorbeeld, op uw website, in de privacyverklaring, of een ander soort verklaring waarmee u de huisdiereigenaren vertelt dat u met behulp van IDEXX Animana uw praktijk beheert, enzovoort.)

Oostenrijk

Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wien
Tel. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
e-mail: dsb@dsb.gv.at
Website: http://www.dsb.gv.at/
Art 29 WP Member: Dr Andrea JELINEK, Director, Österreichische Datenschutzbehörde

België

Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/

Denemarken

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Copenhagen K
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: http://www.datatilsynet.dk/

Duitsland

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/

Ierland

Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
e-mail: info@dataprotection.ie
Website: http://www.dataprotection.ie/

Luxemburg

Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
e-mail: info@cnpd.lu
Website: http://www.cnpd.lu/

Nederland

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Zweden

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Website: http://www.datainspektionen.se/

VK

The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow – Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
e-mail: international.team@ico.org.uk
Website: https://ico.org.uk